En unik förskola

Pedagogik

Vi på Backa Västergård arbetar utifrån idéerna kring den utvecklingspedagogiska modellen med den sociokulturella teorigrunden.

Utvecklingspedagogik uttrycker att lek och lärande är oskiljbara i barns värld. Barns intressen och erfarenheter är ämnesöverskridande. Det är pedagogens uppgift att rikta barnets uppmärksamhet och intresse mot ett innehåll – lärandeobjekt- på ett sätt som är meningsfullt för barnet. Genom att tänka, reflektera och samtala så lär sig barnen att uppfatta vissa aspekter av omvärlden. Lärandet handlar alltid om hur man lär sig, lärandets akt, och vad man lär sig, lärandets objekt. Definitionen av lärandets objekt är den förmåga eller det kunnande som barnet ska utveckla. Det innebär att läraren måste skapa förutsättningar för att barnen ska förstå något på ett specifikt sätt genom att arbeta med olika innehåll. När det gäller lärandets akt så handlar det om hur barn gör eller går till väga för att lära sig, vilket kan ske på många olika sätt.

Det vi pedagoger utgår från på Backa Västergård i vår pedagogik är att:

  • Vi planerar för lärandets objekt

  • Vi utgår från barnens erfarenhetsvärld.

  • Vi kommunicerar med enskilda barn på olika sätt

  • Vi lyfter fram mångfalden i barnens sätt att uttrycka något

  • Vi skapar olika situationer för att problematisera olika innehåll

  • Vi fångar upp de tillfällena för lärande som uppstår spontant

Den sociokulturella teorigrunden innebär att vi ser barn som sociala varelser. Vi lär tillsammans och av varandra.

Det viktigaste för oss på Backa Västergård är att vi lär genom leken, att vi tar tillvara på varje tillfälle för lärande och att omsorgen har en stor betydelse för lärande och trygghet på förskolan.

Humlan & Igelkotten

På Backa västergård så har vi två inre avdelningar. På entréplanet ligger Humlan, en avdelning för barn mellan 1-2,5 år där gruppen är mindre på 2 pedagoger. På andra våningen ligger Igelkotten för barn mellan 2-5 år, en grupp som är lite större med 2-3 pedagoger.

På förskolan är samarbete av största vikt då vi inte ser oss som två separata avdelningar, utan en hel förskola. Detta innebär att vi samarbetar nära i arbetslagen, vi har planeringar tillsammans samt att vi stöttar upp varandras arbetslag. För barnen betyder detta en nära kontakt med alla pedagoger och en trygghet att känna alla vuxna. Vi spenderar mycket tid utomhus och försöker att vara ute på gården varje förmiddag och eftermiddag. Då är barngrupperna blandade och både Humlor och Igelkottar leker tillsammans.